Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Definities

1.1 Ondernemer:
SchoonheidsInstituut Sophie: gevestigd te Houthalen en ingeschreven bij de KBO  onder registratienummer 0737 736 619 handelend onder de SchoonheidsInstituut Sophie.

1.2 Klant:
de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met SchoonheidsInstituut Sophie en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.3 Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
iedere afspraak of overeenkomst tussen SchoonheidsInstituut Sophie en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.4 Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Identiteit van de onderneming

SchoonheidsInstituut Sophie
Lily Boeykenslaan 20
3530 Houthalen
tel.: 0472/555 620

e-mail: vrijsensophie@gmail.com

U kunt bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur.

BTW identificatienummer: BE0737 731 619

Artikel 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SchoonheidsInstituut Sophie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.3 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SchoonheidsInstituut Sophie slechts bindend, indien en voor zover deze door SchoonheidsInstituut Sophie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4: Het aanbod: prijzen en informatie

4.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 De verzendkosten binnen Belgie bedragen € 3.95bij pakketpost .Deze kosten worden in het bestelproces weergegeven.

4.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SchoonheidsInstituut Sophie  kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4 SchoonheidsInstituut Sophie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ondernemer en het voldoen aan de daarbij door SchoonheidsInstituut Sophie gestelde voorwaarden.

5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SchoonheidsInstituut Sophie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5.4 SchoonheidsInstituut Sophie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Registratie

6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

6.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. SchoonheidsInstituut Sophie is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SchoonheidsInstituut Sophie daarvan in kennis te stellen, zodat Ondernemer gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7: Uitvoering Overeenkomst

7.1 Zodra de bestelling door SchoonheidsInstituut Sophie is ontvangen, stuurt Ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2 SchoonheidsInstituut Sophie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

7.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

7.4 Indien SchoonheidsInstituut Sophie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt Ondernemer Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.5 SchoonheidsInstituut Sophie raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur middels het retourformulier, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7.7SchoonheidsInstituut Sophie is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8: Herroepingsrecht / Retour

8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met SchoonheidsInstituut Sophie binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar vrijsensophie@gmail.com  of u kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Er zal dus geen sprake zijn van testen van het product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

- Overeenkomsten voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals huidverzorging, make-up, geuren en cosmeticaproducten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog intact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.

8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping tezamen met het retourproduct en toebehoren terug te zenden aan SchoonheidsInstituut Sophie .SchoonheidsInstituut Sophie bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

SchoonheidsInstituut Sophie 
Lily Boeykenslaan 20
3530 Houthalen

Artikel 9: Kosten in geval van herroeping

9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor zijn rekening.

9.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10: Betaling

10.1 Klant dient betalingen aan SchoonheidsInstituut Sophie volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. SchoonheidsInstituut Sophie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 11: Garantie en conformiteit

"Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten."

11.1 SchoonheidsInstituut Sophie staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

11.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SchoonheidsInstituut Sophie daarvan in kennis te stellen.

11.4 Indien SchoonheidsInstituut Sophie de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 12: Klachtenprocedure

12.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van SchoonheidsInstituut Sophie , dan kan hij bij SchoonheidsInstituut Sophie telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

12.2 SchoonheidsInstituut Sophie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SchoonheidsInstituut Sophie binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

13.2 De totale aansprakelijkheid van SchoonheidsInstituut Sophie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

13.3 Aansprakelijkheid van SchoonheidsInstituut Sophie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SchoonheidsInstituut Sophie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SchoonheidsInstituut Sophie

13.5 De aansprakelijkheid van SchoonheidsInstituut Sophie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SchoonheidsInstituut Sophie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SchoonheidsInstituut Sophie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SchoonheidsInstituut Sophie in staat is adequaat te reageren.

13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SchoonheidsInstituut Sophie meldt.

13.7 In geval van overmacht is SchoonheidsInstituut Sophie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SchoonheidsInstituut Sophie

Artikel 15: Persoonsgegevens

15.1 SchoonheidsInstituut Sophie verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar SchoonheidsInstituut Sophie gevestigd is.

16.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en reguliere post verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

SchoonheidsInstituut Sophie
Lily Boeykenslaan 20
3530 Houthalen
België
tel (32)0472/555 620
vrijsensophie@gmail.com
BTWnr BE0737 731 619

U kunt het modelformulier voor herroeping hier down loaden.